HAYATA RENK VER

SOSDES (Psiko-Sosyal Destek)

Psiko - Sosyal Destek Projesi

Gelin hep birlikte sanatın ve oyunun iyileştirici gücüyle çocuklarımızın hayatına renk verelim!

SOSDES (Psiko-Sosyal Destek)
SOSDES (Psiko-Sosyal Destek)

Online SOSDES Eğitimi

Hastanede tedavi gören çocuklarımızın tedavi süreçlerinde psiko-sosyal destek verdiğimiz SOSDES Projemizi, pandemi döneminde çevrimiçi olarak sürdürdük ve sürekli olarak online kılma kararı aldık. Sonrasında danışmanlık içeren 3 saatlik eğitimimiz 25 Haziran Perşembe Günü, 20:00'da Zoom a bekliyoruz.

Eğitimimize katılmak için profilimizde bulunan katılım formunu doldurmanız yeterli. Sizleri mail üzerinden bilgilendireceğiz. Eğitimde görüşmek üzere

Online SOSDES Eğitimi Başvuru FormuSOSDES Programı Nedir?

Konusunda uzman kişilerden oluşan gönüllülerimizle, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren kamu hastaneleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servislerinde kronik hastalık nedeniyle yatarak tedavi gören çocuklara her hafta düzenlenen programlarla (yaratıcı okuma, sanat, oyun ve ritim çalışmaları) psiko-sosyal açıdan desteklenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlayan eğitim programıdır.

Çocukluk döneminde kronik hastalık yaygınlığı %20 olarak bildirilmektedir (1). Ulukol’un yaptığı araştırmaya göre kronik hastalıklardaki kayıp oranı %20 civarındadır (2). Çocuklar tedavi süreçlerinde günlük hayattan ve eğitim hayatlarından kopmaktadırlar. Bu nedenle Avrupa’da 1960’lı yıllarda yasal zemine dayandırılan hastane sınıfları ülkemizde 2010 yılı itibariyle yasal düzende yer bulmuş ve açılmaya başlanmıştır.  

Kronik rahatsızlığı olan çocuklar sadece bilişsel, fiziksel ve psiko-sosyal gelişim alanlarında belli görevleri başarmadaki zorluklarla değil, aynı zamanda bu hastalıkların bir sonucu olarak diyet yapma, sık sık hastaneye gitme, tedavi hizmeti verenlerle ilişki kurma/kuramama, acı verici tedavi süreçleri, ölüm korkusu, aileden ve arkadaşlardan uzun süreli ayrılık ve sosyal dışlanma gibi durumlarla da yüzleşmek zorundadırlar. Ayrıca kanser gibi zorlu tedavi sürecine maruz kalan çocuk ve ergenler, uzun süre okula devam edememektedirler. Bu yüzden kronik rahatsızlığı olan çocuklar ve ergenler psikolojik uyum açısından yüksek risk grubundadırlar.

Uzun süreli hastane ortamında yatması gereken ve değişik kronik rahatsızlıkları olan çocukların ihtiyaçlarının çeşitlilik göstermesi, bu çocuklara götürülecek psikolojik hizmetlerin türü ve yapısında da farklılıklar gerektirmektedir. Bu farklılıklar, sağlık bakım hizmetlerinin kendisi ile doğrudan ilişkili olabildiği gibi, psikolojik düzeltici (rehabilitative) hizmetler boyutunda da kapsamlı çalışmaları beraberinde getirmektedir (4).

Hasta çocukların bulundukları durumu olumlu yönde algılamalarına yardımcı olabilecek ve onların yaşam kalitelerini destekleyecek/geliştirecek etkinlik programları, hem hastalar hem de aileleri için önem taşımaktadır  (Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda yaşam Kalitesi ve Başa Çıkma Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY Doç. Dr. Tahsin İLHAN International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 8, p. 945-962, October 2013).

Yapılan bir diğer araştırmaya göre; kronik hastalığı olan çocukları güçlendiren boyutları, olumlu bilişsel değişim, inancı artırma ve koruma, etkileşimi artırma, bilgi-beceri kazanma ve kontrol hissinin artması boyutları olarak belirlemiştir. Çalışmalarımızı, belirlenen kriterler çerçevesinde sürdüreceğiz.

1. Olumlu bilişsel değişim: Hastaların, içinde bulundukları koşulları ve nihayetinde hastalık gerçeğini kabullenmelerini; kendilerine, çevrelerine, tedavi ekibine güven geliştirmelerini ve hastalığa atfettikleri anlamda bir değişim yaşamalarını sağlamak.

2. İnancı artırma ve koruma: Hastaların, yaşamlarını yeniden anlamlandırmasını, umutlarını ve iyileşmeye olan inançlarını korumalarını, hastalıkla baş etmeye devam ederek daha rahat ve güçlü hissetmelerini sağlamak.

3. Etkileşimi artırma: Aile üyeleri, akranları, yakın çevre unsurları ve tedavi ekibi ile etkileşime girmelerini sağlamak.

4. Bilgi-beceri kazanma: Hastanın, kanser ve uygulanan tedavi yöntemleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması, hastalığın doğasına göre şekillenen beslenme ve diyet konularında beceri edinmesi baş etme kapasitesini arttıracaktır.

Ayrıca yapılan çalışmalarda görülmüştür ki yeni öğrenmeler, çocukları hastalık halinden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle beceri edinimleri konusunda etkinlikler hazırlanacaktır.

5. Kontrol hissinin artması : Kişinin hastalığını kabullenmesine, gerek hastalığını gerekse bir bütün olarak yaşamını olumlu yönde yorumlayıp yeniden anlamlandırmasına destek olmak, hastalık sürecini kontrol edebildiği düşüncesini pekiştirmek.

Programda amacımız; etkinlikleri, kazanımları ile ölçme değerlendirmesi yapılmış bilimsel bir Sosyal Destek Programı hazırlayarak devamlılığını sağlamaktır.

SOSDES Projesi dayanakları;

  1. Wallender JL, Varni JW. (1998). Effects of pediatric chronic physical disorder on child and family adjustment. J Child Psychol Psychiatry;39:29-46.
  2. Ulukol, B. (2014). Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu, Erişim Tarihi: 25 Eylül 2018 "www.acikders.ankara.edu.tr"
  3. Özbay, Y. İlhan T., (2013). Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda yaşam Kalitesi ve Başa Çıkma. International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 8, p. 945-962.
  4. Venning, A. Elliott, J. Whitford and H. Honnor, J. (2007). The Impact of A Child’s Chronic Illness on Hopeful Thinking In Children and Parents. Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 26 (6), pp.708-727.
  5. Işıktekiner, F. ve Altun, S.A. (2011). Hastane Okullarındaki Sorunlar ve Yaşantılar. Eğitim ve Bilim. 36.
  6. http://www.radikal.com.tr/turkiye/hastane-okullari-zorda-700618/
  • İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Engelliler Hakkında Kanun, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan;
  • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Hastanede eğitim hizmeti (MADDE 15 –Hastane sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan öğretim programları uygulanır.)
  • Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi


SOSDES Eğitim Programları

Konusunda uzman kişilerden oluşan eğitmenlerimiz tarafından aktif üyelikleri devam eden ve psiko-sosyal destek odaklı çalışmak isteyen gönüllülerimizle gerçekleştirilmektedir.
Eğitimler sonrasında gönüllülerimiz, uzmanlarımızın ve hastane sorumlularımızın süpervizyonu ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servislerinde “kronik hastalık nedeniyle yatarak tedavi gören çocuklara” her hafta düzenli olarak çeşitli atölyeler yürütmektedir.

SOSDES Eğitmenlerinin "SOSDES Eğitim" dokümanları incelemesi esastır.

SOSDES Görev Tanımları
SOSDES: Hastanede Yatarak Kronik Hastalık Tedavisi Gören Çocuklar İçin Psiko - Sosyal Destek Programı

HAREV: Hayata Renk Ver Derneği

Gönüllü:  Projede çalışmayı kabul ve taahhüt eden HAREV üyeleri ile devlet ve vakıf üniversitelerinin gönüllü eğitmen ve öğrencileri

Hastane: Protokolün imzalandığı ve projenin birlikte yürütüldüğü, devlet ve vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinin eğitim ve araştırma hastaneleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren kamu hastaneleri

Klinik: Projenin yürütüldüğü hastane bünyesindeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi/Servisleri

Topluma Hizmet Çalışması: Kişilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmi veya özel kurumlarla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştiren bireyler olabilmeleri için yaptıkları çalışmalar

SOSDES Proje Sorumlusu: HAREV tarafından görevlendirilmiş olan, projenin tüm sorumluluklarını yerine getirmek ve dernek ile hastaneye aylık rapor hazırlamakla yükümlü irtibat kişisi

SOSDES Hastane Sorumlusu: HAREV tarafından gönüllü olarak görevlendirilmiş olan, SOSDES’te yer alan tüm çalışma programlarının eğitimlerini alarak yeterli altyapıya sahip, hastanedeki tüm işleyişten sorumlu ekip lideri

Çalışma Ekip Sorumlusu:
HAREV tarafından gönüllü olarak görevlendirilmiş eğitim programlarıyla ilgili eğitim alarak yeterli altyapıya sahip ayın belirli haftasından sorumlu kişiler (4 sorumlu kişi)

Eğitim Programı: Düzenli olarak haftada bir kez 1 saat olmak üzere, uzmanlar tarafından hazırlanmış ritim, okuma, oyun, sanat çalışmaları uygulaması

Katılımcı: Etkinliklere gönüllü olarak olarak katılan kişiler

Eğitim Görevlisi: Etkinliklerde görev yapacak uzman/uzmanlar

Hedef Kitle: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yatan Hasta Kliniği’nde yatarak tedavi gören 0-18 yaş arası çocuklar, gençler ve ebeveynleri.

Programlar

Dokümanlar

Hastanede SOSDES
Hastanede SOSDES
PDF
Hastanede SOSDES
PDF
Bakım Verene Bakım Vermek
Bakım Verene Bakım Vermek
PDF
Bakım Verene Bakım Vermek
PDF
Hastanede Dikkat Edilmesi Gereken Hijyen ve Fizik Kuralları
Hastanede Dikkat Edilmesi Gereken Hijyen ve Fizik Kuralları
PDF
Hastanede Dikkat Edilmesi Gereken Hijyen ve Fizik Kuralları
PDF
Hastanede Uzun Süreli Tedavi Gören Çocuklarla Doğru İletişim Kurabilme
Hastanede Uzun Süreli Tedavi Gören Çocuklarla Doğru İletişim Kurabilme
PDF
Hastanede Uzun Süreli Tedavi Gören Çocuklarla Doğru İletişim Kurabilme
PDF